Drag

STRATEJİK ANALİZLER KAPSAMINDAKİ DANIŞMANLIKLAR

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlara Finansal Analiz ve Risk Yönetimi Danışmanlığı

Analitik ve gerçekçi analizler ile tecrübeye dayalı verilerin harmanlanması, finansal kararların piyasa değişkenleri ile ilişkilendirilmesi, risk etkenlerinin doğru şekilde ortaya konarak kaçınma yolları ve uygulanabilir çözümlerin hayata geçirilmesi adımlarını içeren danışmanlık hizmetidir.

Savunma Sanayii Şirketlerine Pazarlama ve Satış Danışmanlığı

Bütüncül bir yaklaşım gerektiren pazarlama ve satış faaliyetlerinde araştırma ve analizleriyle, askerî nosyon ve uzmanlığa sahip personelin desteğiyle, hedef ülkedeki pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, ürün gamı tespiti ve fiyatlama faaliyetlerinin tamamında danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Stratejik Planlama Yeteneği Kazandırma Danışmanlığı

Durum değerlendirmeleri yaparak, değişen dünya koşulları ile uluslararası normlara uygun, geleceğin muharebe ve rekabet ortamını öngörerek, risk yönetme, durum muhakemesi ve analiz yeteneği ile durumsal farkındalık yeteneği kazandıracak danışmanlık hizmetidir.

Geleceğin Muharebe Ortamına ve Rekabet Koşullarına Uygun Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Yetenek Kazandırma Danışmanlığı

Bilgi ve teknolojiyi sentezleyen, saha ve sektör tecrübesine sahip personeliyle, çözüm ortağının güvenlik kaygılarını asgariye indirerek, belirlenmiş vizyonuna ulaştıran stratejileri gerçekleştirecek yeterlilikte imkân ve kabiliyetleri belirleyerek kazandırmaktayız.

Kapasite İnşa ve Geliştirme Danışmanlığı

Geçmişten geleceğe köprü kurabilen, durumsal farkındalığı yüksek, alınan dersler ışığında isabetli ihtiyaç analizleri ile tüm sistem entegrasyonunu içeren, sürdürülebilir, çoklu çözüm önerileri sunulmaktadır.

Stratejik İletişim Danışmanlığı

Kurum ya da markanın tanınma ve beğeni oranı ile itibarını artıracak, hedef kitle ve sosyal paydaşlarıyla iletişim süreçlerini geliştirecek, neyin, kime, neden ve nasıl, nerede ve ne zaman söyleneceğini belirleyecek stratejik iletişim planlarını hazırlayarak küresel değişimler doğrultusunda yenileyecek çözümler sunmaktır.

Şirket ve Vakıflara Alt Yüklenici Seçilme Danışmanlığı

Karar destek sistemleri yardımıyla alt yüklenici seçilme kriterlerinin optimum olarak tespit edilmesi ile belirlenen standartlarda uzmanlığa ulaşmış şirket havuzunun oluşturulması konusunda verilen danışmanlık hizmetidir.